lördag, december 07, 2013

Har socialdemokraterna tappat sin ansvarskänsla?

Socialdemokraternas iver att stoppa höjningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt är väldigt oklok. Förutom själva sakfrågan att det är vettigt att höja brytpunkten och att sossarna själva tidigare har höjt just brytpunkten så är det betydligt värre ur en annan aspekt. Socialdemokraterns är just ju på väg att krossa de budgetregler som de tillsammans med oss i Centerpartiet byggt upp och som har tjänat landet väldigt väl. Tragiskt

Budgetreglerna innebär att Sverige ska kunna regeras i minoritet. Det har det här landet gjort seran 70-talet med undantag av 3 regeringar, nämligen Fälldin 1, Fälldin 2 och Reinfelt 1 som alla tre utgjordes av majoritetsregeringar. Budgeten antas i ett klubbslag och hela budgetförslag ställs mot varandra. På detta vis skapar man stabilitet och förhindrar att populistiska partiet får tillfälliga inflytanden över budgeten. Men det som nu hänt är att de röda tillsammans med Sverigedemokraterna drar ut delar av budgeten och förändrar i efterhand. 

Riksdagsförvsltningens jurister skulle då undersöka om detta är i enlighet med riksdagsordningen och Talmannen sade på förhand att han kommer att följa deras rekommendationer, vilka de än blev. Rekommendationen blev att någon omröstning inte ska ske, eftersom detta strider mot just riksdagsordningen. Talmannen vägrade då att ställa proposition, dvs ta upp förlaget och då skickades frågan för avgörande till konsitutionsutskottet som istället får avgörs om en omröstning kan ske. 

Om de röda väljer att fullfölja sitt resonemang så har de därmed dödat den svenska budgetmodellen och frågan är hur de har tänkt att regera landet själva om olyckan skulle vara framme och socilisterna återkommer till regeringstabuletterna. Ansvarskänslan i det socialdemokratiska partiet är inte särskilt hög. 

Jag hoppas verkligen att de tar sitt förnuft tillfånga och avbyter processen omedelbart. I dagens svenska dagbladet uppmanar också en partiveteran Stefan Löfven att sluta med spelet. Klokt. 

måndag, december 02, 2013

Vi fick rätt, sänkt restaurangmoms gav jobb.

En av fördelarna och den stora behållningen med att pendla till jobbet är att man tar sig tid att läsa rapporter, böcker och liknande. Dagens läsning var ljuv. "Effekter av sänkt restaurang- och cateringmoms" heter specialstudien som kojunkturinstitutet gjort. Det är egentligen en delrapport för den utvärdering av sänkt restaurangmoms som ska vara klar 2016. Det står klart redan nu att sänkt moms är en succé.

Rapporten fokuserar främst på utvecklingen av priser, löner och sysselsättning på lång sikt. (Vilket också är uppdraget). Vissa delar är inte möjligt att dra några slutsatser från i dagsläget men de stora dragen är klara. Priserna på restaurang har sänkts, arbetade timmar har ökat och lönerna ser dessutom ut att ha ökat.

Restaurangpriserna har sänkts med ca 4 %, vilket enligt rapporten ger ett prisgenomslag på storleksordningen 40%.  Man behöver inte ha tagit många poäng i nationalekonomi för att inse att sänkta priser leder till större efterfrågan. Man gör bedömningen att priselasticiteten, alltså hur mycket efterfrågan minskar respektive ökar vid 1% ökning eller minskning av priset, är lägre än -1. Alltså att om priset på tjänsterna minskar med 1% leder detta till att efterfrågan ökar med mer än 1 %.

Antalet arbetade timmar i restaurangbranschen har ökat. Eller rättare sagt lönesumman har ökat. Baserat på medellön kan slutsatsen dras att antalet sysselsatta ökat med ca 4 000.

Lönerna har varit svårare att dra några slutsatser kring. Antalet nyanställningar har ökat kraftigt och dessa nyanställda har ofta lägre lön än de som varit anställda längre. En sådan förskjutning i strukturen gör att det är svårt att skatta hur löneutvecklingen varit för branschen.

Konjunkturinstitutet gör bedömningen att reformen sannolikt har en positiv varaktig effekt på sysselsättningen i ekonomin.Allt detta är naturligtvis roligt att läsa för en Centerpartist som trott på reformen hela vägen. Farhågorna att vi liksom Finland inte skulle se några större positiva effekter visade sig vara fel. Tack vare klok Centerpolitik har vi fått in väldigt många ungdomar och utlandsfödda på arbetsmarknaden. Det är en politik jag vill vara med och utveckla i Riksdagen. Kryssa gärna Tim Svanberg 2014, nr 2 på Centerpartiets riksdagslista i Blekinge

söndag, december 01, 2013

Jobbskaparavdrag

För ett tag sedan presenterade Centerpartiet att man kommer att gå till val på jobbskaparavdrag. Det är klokt. Bättre villkor för de som verkligen skapar jobb i det här landet behövs. Det innebär att vi inte går till val på fler jobbskattevdrag utan nu är det dags att sänka arbetsgivareavgiften för små och medelstora företag. Det kan handla om halverad löneskatt upp till en viss nivå. Vi ser ju nu att sänkningen av restaurangmomsen verkligen har gett många jobb. At slå in på den linjen kommer vara framgångsrikt i ambitionen att få in fler på arbetsmarknaden.